top of page

WIE WE ZIJN

Kinderopvang van baby's en peuters als voedings-bodem van een goede start voor kinderen en gezinnen

​​Wigwam heeft intussen meer dan 20 jaar expertise in het op weg gaan met kinderen en gezinnen, om samen mét hen vanuit de laagdrempelige toegang van kinderopvang ook in andere levensdomeinen (gezin, opvoeding, gezondheid, opleiding, werk, huisvesting, vrije tijd, relaties, enzovoort) hun eigen richting te zoeken in het leven, in de bredere buurt en in onze samenleving.

 

Kinderopvang kan samen met verscheidene verweven terreinen (spel en ontmoeting, preventieve gezinsondersteuning) een veilige basis bieden om samen met kinderen en ouders een traject op maat uit te stippelen. Kinderopvang werkt zo op niveau van het kind, op niveau van het gezin en op niveau van de samenleving.

Geschiedenis
Een korte geschiedenis

Wigwam werd in 1995 opgericht als kansarmoedeproject binnen vzw De Wal (Werklozenatelier Leuven) voor de opvang van 14 kinderen. Wigwam was een antwoord op de vraag van ouders die opvang voor hun kind zochten zodat ze zelf een opleiding zouden kunnen volgen. In september 2003 werd Wigwam een zelfstandige vzw en in september 2004 kregen we een erkenning van Kind en Gezin als kinderdagverblijf voor 23 plaatsen. Sinds september 2011 heeft Wigwam een erkenning voor 33 plaatsen, verdeeld over 3 leefgroepen. In maart 2018 kwamen hier nog 2 plaatsen bij via het KOALA-project en vanaf juni 2019 zijn er tevens ook 4 plaatsen dringende opvang in Wigwam. 

 

Omdat het gebouw waar Wigwam gevestigd was (tot begin 2017 midden in de sociale woonwijk Casablanca) werd afgebroken en de infrastructuur trouwens te klein en verouderd was, moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Eind 2014 kocht Wigwam het oude postkantoor op de Diestsesteenweg aan park Heuvelhof. Het gebouw werd helemaal gerenoveerd en sinds april 2017 heeft Wigwam intrek genomen op de nieuwe locatie, waar vanaf dan ook het Consultatiebureau voor het Jonge Kind van Kessel-Lo (georganiseerd door Kind en Preventie) en het Regioteam Leuven van Kind en Gezin een plaats gevonden hebben. Aansluitend aan het consultatiebureau is er een grote spel- en ontmoetingsruimte en in het gebouw zijn eveneens enkele lokalen voorzien voor diverse ouder- en gezinsactiviteiten. Momenteel heeft Wigwam plaats voor 45 kinderen. Omdat niet alle kinderen voltijds naar de opvang komen, bereiken we zo op jaarbasis gemiddeld 100 à 120 kinderen.


Wigwam staat open voor alle kinderen en ouders. We bieden ‘inclusieve kinderopvang’, wat betekent dat kinderen met specifieke zorgbehoeften ook bij ons terecht kunnen. We richten ons hierbij hoofdzakelijk op gezinnen uit de buurt. Wigwam ligt centraal tussen twee sociale woonwijken in Kessel-Lo (Casablanca/Kop van Kessel-Lo en Blauwput/Heuvelhof), waar heel wat gezinnen wonen die zich in een zwakkere sociaal-economische positie in onze samenleving bevinden: alleenstaande ouders, langdurig werklozen, gezinnen van niet-Belgische afkomst, vluchtelingen, sociaal geïsoleerde gezinnen, gezinnen die kwetsuren opliepen in onze samenleving. 

In Wigwam hechten we dan ook heel veel belang aan diversiteit: de kinderen en gezinnen (maar ook het Wigwam-team) zijn een weerspiegeling van onze maatschappij. We ervaren dagelijks dat in deze diversiteit een overvloed aan kansen ligt die kinderen, gezinnen, medewerkers, de buurt maar ook onze samenleving alleen maar rijker maakt. We streven er dan ook dagelijks naar om een echt(e) open (t)huis te zijn voor kinderen, ouders, gezinnen en buurtbewoners, ongeacht hun origine, leeftijd, geaardheid, beperkingen, ...

Wigwam-team
Het Wigwam-team

Binnen Wigwam zorgt een multidisciplinair team voor de dagelijkse werking, het pedagogisch beleid, de werking van de spel- en ontmoetingsruimte en de ondersteuning van gezinnen.

 

Net zoals in de werking streven we in het Wigwam-team naar een grote diversiteit: elke teamlid heeft zijn of haar talenten. In het team komen de medewerkers van diverse origine dan ook uit verschillende professionele achtergronden en opleidingen (kinderzorg, jeugd- en gehandicaptenzorg, bachelors en masters orthopedagogiek, maatschappelijk werk, ...) en dragen zo elk hun expertise en ervaringen bij. 


Het team van medewerkers wordt aangevuld met vrijwilligers en stagiairs. We willen stagiairs en vrijwilligers kansen geven om kennis te maken met onze organisatie, onze manier van werken en ook kansen geven om zich voor te bereiden op een (her)inschakeling in het reguliere arbeidscircuit. Omgekeerd werkt deze samenwerking inspirerend voor ons. Vrijwilligers en stagiairs brengen vernieuwende ideeën en verplichten ons kritisch na te denken over onze werking, onze afspraken, onze gewoontes en om deze regelmatig in vraag te stellen.

Samenwerking
Samenwerking

Samenwerken, niet alleen met gezinnen, maar ook met andere partners in het werkveld, is steeds belangrijk. Wigwam heeft veelvuldige contacten met organisaties in de welzijnssector, zoals OCMW’s, begeleidingsdiensten, buurtwerkingen, therapeuten, scholen en opleidingen, enzovoort. Meer specifiek wordt er samengewerkt met verschillende diensten die tot doel hebben opvang en/of opvoedings- of gezinsondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 3 jaar.   

 

Ook "in huis" wordt er heel wat samengewerkt rond gezinnen: het Regioteam Leuven van Kind en Gezin en het Consultatiebureau voor het Jonge Kind (Kind en Preventie) huizen samen in het Wigwamhuis, deze samenwerking betekent een meerwaarde voor elke organisatie én voor de doelgroep.

Naast samenwerken rond gezinnen is het eveneens belangrijk om ervaringen en expertise te delen met anderen. Zo is Wigwam partner van de netwerkvzw Huis van het Kind Leuven en nemen we ook deel aan verschillende werk- en overleggroepen rond thema's zoals armoede, gezinsondersteuning, ontmoeting, kinderopvang,...

Het delen van ervaringen en expertise doet Wigwam op regelmatige wijze voor opleidingen kinderzorg, orthopedagogie, of andere sociale organisaties en kinderdagverblijven via de 'Open Wigwam' waarin de werking wordt voorgesteld net als het specifieke op weg gaan met kwetsbare en/of kansarme gezinnen. Op deze manier willen we ook studenten warm maken en sensibiliseren in het werken met een kwetsbare doelgroep: waarmee moet je rekening houden, wat is belangrijk in het contact met en de laagdrempelige ondersteuning van deze gezinnen, enzovoort.

Meer info

Meer info over onze werking?

Wil je meer te weten komen over onze werking en wat we doen?

Bezoek dan zeker de pagina Wat we doen op onze website.

Ter gelegenheid van het 15-jarige en 20-jarige bestaan heeft Wigwam twee publicaties uitgegeven over de werking. De boekjes "Kinderopvang en Ontmoeting" en "Kinderopvang en Huizen van het Kind" zijn vooral bedoeld voor professionelen of organisaties die ook op een laagdrempelige manier rond de ondersteuning van jonge gezinnen willen werken.

 

Naast deze informatieve boekjes heeft Wigwam ook twee peuterboekjes uitge-geven: "Een dagje bij de vriendjes" is een boekje zonder tekst dat het verloop van een dag in een kinderdagverblijf toont, en "Feest je met ons mee?" is een boekje met feesten uit verschillende culturen die ook in Wigwam gevierd worden en die de diversiteit in Wigwam en in onze samenleving weergeven.

Alle boekjes zijn verkrijgbaar in Wigwam. Neem contact op per mail als je interesse hebt in deze boekjes.

bottom of page